FR EN ES
+
Type: Set
Level: 132
Set Bonus
120 Vitality
1 MP
Complete Set Bonus
72 to 110 Agility
57 to 90 Wisdom
312 to 390 Vitality
6 to 10 Damage
1 Range
22 to 30 Prospecting
9 to 14% Neutral Resistance
6 to 10 Neutral Resistance
6 to 10 Air Resistance
3 to 4% Air Resistance
5 to 8 Air Damage
1 Summons
1 MP
Composition
Zoth Girl Hammer Zoth Girl Hammer
Hammer
Lvl 132
Zoth Girl Hat Zoth Girl Hat
Hat
Lvl 128
complete list of ingredients