FR EN
FR EN
+

Bestiaire

Nom Type Niveau
Ben le Ripate Gardien de donjon Niv. 172
Fancrôme Monstre Niv. 141 - 149
Fantimonier Monstre Niv. 147 - 159
Fantomalamère Monstre Niv. 142 - 154
Fantômat Monstre Niv. 146 - 158
Hamrack Monstre Niv. 160 - 172
Harpirate Monstre Niv. 151 - 163
Pitraille Monstre Niv. 143 - 155
Vigie pirate Monstre Niv. 152 - 164